Downloaden inschrijfformulier

U wordt verzocht dit formulier, na invulling en ondertekening, in te leveren bij de leiding van de les. Leest u eerst de informatie op pagina 2. Na inschrijving ontvangt u eenmalig een factuur.

Datum ingang: ………………………………………………………

Dag en lesuur: ………………………………………………………

Lidnummer:

                          (In te vullen door ledenadministratie)

Voornaam:

 

Achternaam:

 

Geboortedatum:

 

Straat en huisnr:

 

PC en woonplaats:

 

Telefoon:

 

Mobiel telefoonnr.:

 

E-mail adres:

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gymnastiekvereniging GIOS Noordwijkerhout het periodieke lidmaatschapsbedrag van haar/zijn rekening af te schrijven.

Akkoord:

Doorlopende incasso (SEPA) WEL / NIET

IBAN rekeningnr.:

 

Tenaamstelling:

 

 

Voor akkoord: …………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………

 

 

Gymnastiekvereniging GIOS Noordwijkerhout

 

Informatie GIOS:

Voor informatie over de GIOS (lesrooster, contributie, regels, nieuws enz.) kunt u terecht op de website: www.giosnoordwijkerhout.nl

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de informatie op de website.

Contributie en inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 (jeugd tot 18 jaar) of € 20,00 (volwassen vanaf 18 jaar) en wordt bij de eerste contributiebetaling verrekend.

Contributie door middel van automatische incasso:

De contributie wordt via automatische incasso in twee ongelijke termijnen geïnd op 15 januari en op 1 september.
Als u uw lidmaatschap opzegt zal de automatische incasso direct gestopt worden.
Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 8 weken door de bank de afschrijving terug laten boeken.
Voor de automatische incasso is het nodig de GIOS te machtigen door dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Contributie door middel van factuur:

Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid van automatische incasso, ontvangt u één factuur per jaar inclusief
€ 5,00 extra kosten.

Inschrijfformulier 2015 PDF